Μελέτη & Κατασκευή Έργων

Μελέτη & Κατασκευή Έργων

Η SD-ECO αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ως υπεργολάβος) στα παρακάτω πεδία:

  • επεξεργασία νερού
  • επεξεργασία – επαναχρησιμοποίηση – διάθεση υγρών αποβλήτων
  • επεξεργασία – επαναχρησιμοποίηση – διάθεση ομβρίων υδάτων
  • επεξεργασία – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση στερεών αποβλήτων
  • επεξεργασία αέριων ρύπων

Για κάθε νέο έργο, η SD-ECO υποβάλλει στον πελάτη πλήρη Τεχνικοοικονομική Προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  • Προκαταρκτική Μελέτη
  • Εγγύηση Σχεδιασμού της SD-ECO
  • Τεχνική Περιγραφή
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Όρους Αποπληρωμής

Το πλεονέκτημα που προσφέρει η SD-ECO είναι η μακρόχρονη εμπειρία της σε εξειδικευμένα περιβαλλοντικά θέματα, η οποία διασφαλίζει την άρτια προμελέτη και προκοστολόγηση ενός έργου.

Η SD-ECO, επίσης, συνεργάζεται επί πολλά έτη με διάφορους προμηθευτές της εγχώριας, αλλά και της διεθνούς αγοράς, οπότε μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο και οικονομικότερο εξοπλισμό για κάθε έργο.

Τέλος, η SD-ECO παραδίδει έργα ‘με το κλειδί στο χέρι’, δίχως να απαιτείται εκ μέρους του πελάτη καμιά επιπλέον εργασία.