Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

  • Μελετητικά Πτυχία Δημοσίων Έργων
  • Εγκεκριμένος Μελετητής & Πάροχος Υπηρεσιών της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
  • Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ‘ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ’
  • Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της ΕΥΔ του ΕΠ ‘ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’
  • Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της ΕΥΔ του ΕΠ ‘ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’
  • Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
  • Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ)
  • Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
  • Μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ)
  • Μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ)