Μελέτες & Υπηρεσίες

Μελέτες & Υπηρεσίες

Αειφόρος Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Αειφόρος Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Δίκτυα Αποχέτευσης

 • Συμβατικά
 • Κενού
 • Χαμηλής Πίεσης

Συστήματα Επεξεργασίας

Αειφόρος Διαχείριση Ομβρίων Υδάτων
Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού
 • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)
 • Ανανέωση και Τροποποίηση (ΑΕΠΟ)
 • Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού (ΦαΣυΤεΣ)
 • Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ)
 • Μελέτες Αέριας Ρύπανσης με χρήση ειδικού λογισμικού
 • Μελέτες Θορύβου με χρήση ειδικού λογισμικού
Υποστήριξη Εταιριών Κατασκευής Δημοσίων Έργων σε Έργα που Δημοπρατούνται με Αξιολόγηση Μελέτης ή/και Βέλτιστη Σχέση Ποιότητας Τιμής (άρθρο 50 του Νόμου 4412/2016)
Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος
Αποκατάσταση Ρυπασμένων Περιοχών
Αντιμετώπιση Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα
 • Ανθρακικό
 • Ενεργειακό
 • Οικολογικό
 • Υδατικό
Κυκλική Οικονομία
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Εκθέσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD)
 • Μελέτες – Εκθέσεις Ελέγχου Βιωσιμότητας (Συμμόρφωση με την Αρχή της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» – DNSH)
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO, κ.α.)
Λιμενικά Έργα – Υδατοδρόμια
Αεροδρόμια
Υδατοκαλλιέργειες
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Εξορυκτικές Δραστηριότητες
 • Λατομεία Αδρανών
 • Λατομεία Μαρμάρου
 • κλπ
Βιοτεχνικές – Βιομηχανικές Μονάδες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανεμογεννήτριες
 • Μονάδες Βιοαερίου
 • Γεωθερμία
 • Μικρά Υδροηλεκτρικά
Ειδικά Έργα
 • Τεχνητοί Ύφαλοι
 • Σκάλες Ψαριών