Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ. του ΕΣΠΑ | Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ

Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Ε.Δ.Α. της ΠΚΜ | Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Ε.Δ.Α. της ΠΑΜΘ

Βεβαιωμένος Πάροχος Υπηρεσιών της Γ.Γ.Β. | Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

Τεχνικό – Περιβαλλοντικό Τμήμα

 • Μελέτες για Υποδομές Δημόσιου Τομέα
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Ευρ. Οδηγίες 2000/60 – 2007/60 – 2008/56
 • Υδατικό Αποτύπωμα
 • Οριοθετήσεις - Διευθετήσεις Ρεμάτων
 • Επεξεργασία και Ανακύκλωση Νερού
 • Συλλογή - Επεξεργασία - Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Υγρών Αποβλήτων
 • Παρακολούθηση και Συντήρηση Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Ανάκτηση Ενέργειας από Υγρά Απόβλητα και Ιλύες
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ανάκτηση Ενέργειας
 • Μονάδες Κομποστοποίησης
 • Μονάδες Βιομάζας - Βιοαερίου - Βιοκαυσίμων
 • Διατάξεις Απόσμησης (Αντλιοστασίων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων)
 • Μελέτες Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Ηχορύπασνης και Μέτρων Αντιρύπανσης
 • Διαχείριση Νοσοκομειακών & Ιατρικών Αποβλήτων
 • Διαχείριση Στρατιωτικών Αποβλήτων
 • Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών
 • Βιοτεχνικά & Επιχειρηματικά Πάρκα
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Μικρά Υδροηλεκτρικά
 • Υποστήριξη Δήμων για την Ένταξη και Υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων
 • Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής
 • Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου

Υποστήριξη ΕΔΕ σε Έργα με το Σύστημα Μελέτη-Κατασκευή

 • Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς
 • Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής

Εφαρμογές Περιβαλλοντικής - Οικολογικής Μηχανικής

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Φάκελος ΠΠΠΑ & ΑΕΠΟ
 • Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (με μοντέλα προσομοίωσης)
 • Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού
 • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
 • Τεχνική Έκθεση καυσίμου (ΥΑ 11535/93)

 Άδειες για Υφιστάμενα Δικαιώματα Χρήσης Νερού

Άδειες Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων

Άδειες Συλλογής - Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

Ολοκληρωμένη Αδειοδότηση Επιχειρήσεων

 • Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα
 • Βιοτεχνία - Βιομηχανία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ελαιοτριβεία
 • Σφαγεία
 • Εξορυκτικές Δραστηριότητες
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Ενεργειακές Μελέτες
 • Οικολογικό, Ενεργειακό και Υδατικό Αποτύπωμα

Μελέτες Ειδικών Έργων

 • Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων
 • Τεχνητοί Ύφαλοι
 • Σκάλες Ψαριών
 • Μονάδες Αξιοποίησης Βιομάζας - Βιοαερίου

Τμήμα Ανάπτυξης & Ποιότητας

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO, HACCP)
 • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Επιχειρήσεων
 • Υποβολή Φακέλων Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων